Sutawijaya

Deskripsi: 

Danang Sutawijaya (lahir: ? - wafat: Jenar, 1601) adalah pendiri Kesultanan Mataram yang memerintah sebagai raja pertama pada tahun 1587-1601, bergelar Panembahan Senopati ing Alaga Sayidin Panatagama Khalifatullah Tanah Jawa. Tokoh ini dianggap sebagai peletak dasar-dasar Kesultanan Mataram. Riwayat hidupnya banyak digali dari kisah-kisah tradisional, misalnya naskah-naskah babad karangan para pujangga zaman berikutnya.

Asal-Usul

Danang Sutawijaya atau Dananjaya adalah putra sulung pasangan Ki Ageng Pamanahan dan Nyai Sabinah. Menurut naskah-naskah babad, ayahnya adalah keturunan Brawijaya raja terakhir Majapahit, sedangkan ibunya adalah keturunan Sunan Giri anggota Walisanga. Hal ini seolah-olah menunjukkan adanya upaya para pujangga untuk mengkultuskan raja-raja Kesultanan Mataram sebagai keturunan orang-orang istimewa.

Nyai Sabinah memiliki kakak laki-laki bernama Ki Juru Martani, yang kemudian diangkat sebagai patih pertama Kesultanan Mataram. Ia ikut berjasa besar dalam mengatur strategi menumpas Arya Penangsang pada tahun 1549.

Sutawijaya juga diambil sebagai anak angkat oleh Hadiwijaya bupati Pajang sebagai pancingan, karena pernikahan Hadiwijaya dan istrinya sampai saat itu belum dikaruniai anak. Sutawijaya kemudian diberi tempat tinggal di sebelah utara pasar sehingga ia pun terkenal dengan sebutan Raden Ngabehi Loring Pasar.

    Silsilah Panembahan Senopati versi Mangkunegaran
    Silsilah Keturunan Lengkap :

    Kanjeng Panembahan Senopati / Raden Sutawijaya (Sultan Mataram ke 1, pendiri, 1587-1601) menikah dengan 3 istri melahirkan putra-putri 14 orang :
        Gusti Kanjeng Ratu Pambayun / Retna Pembayun
        Pangeran Ronggo Samudra (Adipati Pati)
        Pangeran Puger / Raden Mas Kentol Kejuro (Adipati Demak)
        Pangeran Teposono
        Pangeran Purbaya / Raden Mas Damar
        Pangeran Rio Manggala
        Pangeran Adipati Jayaraga / (Raden Mas Barthotot)
        Panembahan Hadi Prabu Hanyokrowati/Panembahan Seda ing Krapyak (Sultan Mataram ke 2, 1601-1613) menikah dengan Ratu Tulung Ayu dan Dyah Banowati / Ratu Mas Hadi (Cicit dari Raden Joko Tingkir & Ratu Mas Cempaka), menurunkan putra-putri 12 orang :
            Sultan Agung / Raden Mas Djatmika (1593-1645), Sultan Mataram ke 3 (1613-1645) menikah dengan Permaisuri ke 1 Kanjeng Ratu Kulon / Ratu Mas Tinumpak (putri Panembahan Ratu Cirebon ke 4 setelah Sunan Gunung Jati), permaisuri ke 2 Kanjeng Ratu Batang / Ratu Ayu Wetan / Kanjeng Ratu Kulon mempunyai 9 orang putra-putri :
                Raden Mas Sahwawrat / Pangeran Temenggong Pajang
                Raden Mas Kasim / Pangeran Demang Tanpa Nangkil
                Pangeran Ronggo Kajiwan
                Gusti Ratu Ayu Winongan
                Pangeran Ngabehi Loring Pasar
                Pangeran Ngabehi Loring Pasar
                Sunan Prabu Amangkurat Agung / Amangkurat I / Raden Mas Sayidin (Sultan Mataram ke 4, 1646-1677) wafat 13 Juli 1677 di Banyumas.
                    Sunan Prabu Mangkurat II / Sunan Amral / Raden Mas Rahmat (Sunan Kartasura ke 1, 1677-1703)
                        Sunan Prabu Amangkurat III (Sunan Kartasura ke 2, 1703-1705)
                    Susuhunan Pakubuwono I / Pangeran Puger / Raden Mas Drajat (Sunan Kartasura ke 3, 1704-1719)
                        Raden Mas Sengkuk
                        Prabu Amangkurat IV (Mangkurat Jawi) wafat 20 April 1726
                            Kanjeng Pangeran Arya Mangkunegara (Mangkunegara I, 1757-1795)
                            Gusti Raden Ayu Suroloyo, di Brebes
                            Gusti Raden Ayu Wiradigda
                            Gusti Pangeran Hario Hangabehi
                            Gusti Pangeran Hario Pamot
                            Gusti Pangeran Hario Diponegoro
                            Gusti Pangeran Hario Danupaya
                            sri Susuhunan Pakubuwono II / Raden Mas Prabasuyasa (Sunan Surakarta ke 1, 1726-1742)
                            Gusti Pangeran Hario Hadinagoro
                            Gusti Kanjeng Ratu Maduretno, Garwa Pangeran Hindranata
                            Gusti Raden Ajeng Kacihing, Dewasa Sedho
                            Gusti Pangeran Hario Hadiwijoyo
                            Gusti Raden Mas Subronto, Wafat Dalam Usia Dewasa
                            Gusti Pangeran Hario Buminoto
                            Pangeran Hario Mangkubumi Hamengku Buwono I (Sultan Yogyakarta Ke 1, 1717-1792)
                            Sultan Dandunmatengsari
                            Gusti Raden Ayu Megatsari
                            Gusti Raden Ayu Purubaya
                            Gusti Raden Ayu Pakuningrat di Sampang
                            Gusti Pangeran Hario Cokronegoro
                            Gusti Pangeran Hario Silarong
                            Gusti Pangeran Hario Prangwadono
                            Gusti Raden Ayu Suryawinata di Demak
                            Gusti Pangeran Hario Panular
                            Gusti Pangeran Hario Mangkukusumo
                            Gusti Raden Mas Jaka
                            Gusti Raden Ayu Sujonopuro
                            Gusti Pangeran Hario Dipawinoto
                            Gusti Raden Ayu Adipati Danureja I
                        Pangeran Diposonto / Ki Ageng Notokusumo
                        Raden Ayu Lembah
                        Raden Ayu Himpun
                        Raden Suryokusumo
                        Pangeran Blitar
                        Pangeran Dipanegara Madiun
                        Pangeran Purbaya
                        Kyai Adipati Nitiadiningrat I Raden Garudo (groedo)
                        Raden Suryokusumo
                        Tumenggung Honggowongso / Joko Sangrib (Kentol Surawijaya)
                    Gusti Raden Ayu Pamot
                    Pangeran Martosana
                    Pangeran Singasari
                    Pangeran Silarong
                    Pangeran Notoprojo
                    Pangeran Satoto
                    Pangeran Hario Panular
                    Gusti Raden Ayu Adip Sindurejo
                    Raden Ayu Bendara Kaleting Kuning
                    Gusti Raden Ayu Mangkuyudo
                    Gusti Raden Ayu Adipati Mangkupraja
                    Pangeran Hario Mataram
                    Bandara Raden Ayu Danureja / Bra. Bendara
                    Gusti Raden Ayu Wiromenggolo / R.Aj. Pusuh
                Gusti Raden Ayu Wiromantri
                Pangeran Danupoyo/Raden Mas Alit
            Pangeran Mangkubumi
            Pangeran Bumidirja
            Pangeran Arya Martapura / Raden Mas Wuryah (1605-1688)
            Ratu Mas Sekar / Ratu Pandansari
            Kanjeng Ratu Mas Sekar
            Pangeran Bhuminata
            Pangeran Notopuro
            Pangeran Pamenang
            Pangeran Sularong / Raden Mas Chakra (wafat Desember 1669)
            Gusti Ratu Wirokusumo
            Pangeran Pringoloyo
        Gusti Raden Ayu Demang Tanpa Nangkil
        Gusti Raden Ayu Wiramantri
        Pangeran Adipati Pringgoloyo I (Bupati Madiun, 1595-1601)
        Ki Ageng Panembahan Djuminah/Pangeran Djuminah/Pangeran Blitar I (Bupati Madiun, 1601-1613)
        Pangeran Adipati Martoloyo / Raden Mas Kanitren (Bupati Madiun 1613-1645)
        Pangeran Tanpa Nangkil

Peran Awal

Sayembara menumpas Arya Penangsang tahun 1549 merupakan pengalaman perang pertama bagi Sutawijaya. Ia diajak ayahnya Ki Ageng Pamanahan untuk ikut serta dalam rombongan pasukan menumpas Arya Penangsang. Hadiwijaya pun merasa tidak tega dan menyertakan pasukan Pajang sebagai bala bantuan. Saat itu Sutawijaya masih berusia belasan tahun.

Arya Penangsang adalah Bupati Jipang Panolan yang telah membunuh Sunan Prawoto raja terakhir Kesultanan Demak. Ia sendiri akhirnya tewas di tangan Sutawijaya. Akan tetapi sengaja disusun laporan palsu bahwa kematian Arya Penangsang akibat dikeroyok Ki Ageng Pamanahan dan Ki Panjawi, karena jika Sultan Hadiwijaya sampai mengetahui kisah yang sebenarnya (bahwa pembunuh Bupati Jipang Panolan adalah anak angkatnya sendiri), dikhawatirkan ia akan lupa memberikan hadiah.
Memberontak Terhadap Pajang

Usai sayembara, Ki Panjawi mendapatkan tanah Pati dan menjadi bupati di sana sejak tahun 1549, sedangkan Ki Ageng Pamanahan baru mendapatkan tanah Mataram sejak tahun 1556. Sepeninggal Ki Ageng Pamanahan tahun 1584, Sutawijaya menggantikan kedudukannya sebagai pemimpin Mataram, bergelar Senapati Ingalaga (yang artinya “panglima di medan perang”).

Pada tahun 1576 Ngabehi Wilamarta dan Ngabehi Wuragil dari Pajang tiba untuk menanyakan kesetiaan Mataram, mengingat Senapati sudah lebih dari setahun tidak menghadap Sultan Hadiwijaya. Senapati saat itu sibuk berkuda di desa Lipura, seolah tidak peduli dengan kedatangan kedua utusan tersebut. Namun kedua pejabat senior itu pandai menjaga perasaan Sultan Hadiwijaya melalui laporan yang mereka susun.

Senapati memang ingin menjadikan Mataram sebagai kerajaan merdeka. Ia sibuk mengadakan persiapan, baik yang bersifat material ataupun spiritual, misalnya membangun benteng, melatih tentara, sampai menghubungi penguasa Laut Kidul dan Gunung Merapi. Senapati juga berani membelokkan para mantri pamajegan dari Kedu dan Bagelen yang hendak menyetor pajak ke Pajang. Para mantri itu bahkan berhasil dibujuknya sehingga menyatakan sumpah setia kepada Senapati.

Sultan Hadiwijaya resah mendengar kemajuan anak angkatnya. Ia pun mengirim utusan menyelidiki perkembangan Mataram. Yang diutus adalah Arya Pamalad Tuban, Pangeran Benawa, dan Patih Mancanegara. Semuanya dijamu dengan pesta oleh Senapati. Hanya saja sempat terjadi perselisihan antara Raden Rangga (putra sulung Senapati) dengan Arya Pamalad.
Memerdekakan Mataram

Pada tahun 1582 Sultan Hadiwijaya menghukum buang Tumenggung Mayang ke Semarang karena membantu anaknya yang bernama Raden Pabelan, menyusup ke dalam keputrian menggoda Ratu Sekar Kedaton, putri bungsu Sultan. Raden Pabelan sendiri dihukum mati dan mayatnya dibuang ke Sungai Laweyan.

Ibu Pabelan adalah adik Senapati. Maka Senapati pun mengirim para mantri pamajegan untuk merebut Tumenggung Mayang dalam perjalanan pembuangannya.

Perbuatan Senapati ini membuat Sultan Hadiwijaya murka. Sultan pun berangkat sendiri memimpin pasukan Pajang menyerbu Mataram. Perang terjadi. Pasukan Pajang dapat dipukul mundur meskipun jumlah mereka jauh lebih banyak.

Sultan Hadiwijaya jatuh sakit dalam perjalanan pulang ke Pajang. Ia akhirnya meninggal dunia namun sebelumnya sempat berwasiat agar anak-anaknya jangan ada yang membenci Senapati serta harus tetap memperlakukannya sebagai kakak sulung. Senapati sendiri ikut hadir dalam pemakaman ayah angkatnya itu.
Menjadi Raja

Arya Pangiri adalah menantu Sultan Hadiwijaya yang menjadi adipati Demak. Ia didukung Panembahan Kudus berhasil merebut takhta Pajang pada tahun 1583 dan menyingkirkan Pangeran Benawa menjadi adipati Jipang.

Pangeran Benawa kemudian bersekutu dengan Senapati pada tahun 1586 karena pemerintahan Arya Pangiri dinilai sangat merugikan rakyat Pajang. Perang pun terjadi. Arya Pangiri tertangkap dan dikembalikan ke Demak.

Pangeran Benawa menawarkan takhta Pajang kepada Senapati namun ditolak. Senapati hanya meminta beberapa pusaka Pajang untuk dirawat di Mataram.

Pangeran Benawa pun diangkat menjadi raja Pajang sampai tahun 1587. Sepeninggalnya, ia berwasiat agar Pajang digabungkan dengan Mataram. Senapati dimintanya menjadi raja. Pajang sendiri kemudian menjadi bawahan Mataram, dengan dipimpin oleh Pangeran Gagak Baning, adik Senapati.

Maka sejak itu, Senapati menjadi raja pertama Mataram bergelar Panembahan. Ia tidak mau memakai gelar Sultan untuk menghormati Sultan Hadiwijaya dan Pangeran Benawa. Istana pemerintahannya terletak di Kotagede.
Memperluas Kekuasaan Mataram

Sepeninggal Sultan Hadiwijaya, daerah-daerah bawahan di Jawa Timur banyak yang melepaskan diri. Persekutuan adipati Jawa Timur tetap dipimpin Surabaya sebagai negeri terkuat. Pasukan mereka berperang melawan pasukan Mataram di Mojokerto namun dapat dipisah utusan Giri Kedaton.

Selain Pajang dan Demak yang sudah dikuasai Mataram, daerah Pati juga sudah tunduk secara damai. Pati saat itu dipimpin Adipati Pragola putra Ki Panjawi. Kakak perempuannya (Ratu Waskitajawi) menjadi permaisuri utama di Mataram. Hal itu membuat Pragola menaruh harapan bahwa Mataram kelak akan dipimpin keturunan kakaknya itu.

Pada tahun 1590 gabungan pasukan Mataram, Pati, Demak, dan Pajang bergerak menyerang Madiun. Adipati Madiun adalah Rangga Jumena (putra bungsu Sultan Trenggana) yang telah mempersiapkan pasukan besar menghadang penyerangnya. Melalui tipu muslihat cerdik, Madiun berhasil direbut. Rangga Jemuna melarikan diri ke Surabaya, sedangkan putrinya yang bernama Retno Dumilah diambil sebagai istri Senapati.

Pada tahun 1591 terjadi perebutan takhta di Kediri sepeninggal bupatinya. Putra adipati sebelumnya yang bernama Raden Senapati Kediri diusir oleh adipati baru bernama Ratujalu hasil pilihan Surabaya.

Senapati Kediri kemudian diambil sebagai anak angkat Panembahan Senapati Mataram dan dibantu merebut kembali takhta Kediri. Perang berakhir dengan kematian bersama Senapati Kediri melawan Adipati Pesagi (pamannya).

Pada tahun 1595 adipati Pasuruhan berniat tunduk secara damai pada Mataram namun dihalang-halangi panglimanya, yang bernama Rangga Kaniten. Rangga Kaniten dapat dikalahkan Panembahan Senapati dalam sebuah perang tanding. Ia kemudian dibunuh sendiri oleh adipati Pasuruhan, yang kemudian menyatakan tunduk kepada Mataram.

Pada tahun 1600 terjadi pemberontakan Adipati Pragola dari Pati. Pemberontakan ini dipicu oleh pengangkatan Retno Dumilah putri Madiun sebagai permaisuri kedua Senapati. Pasukan Pati berhasil merebut beberapa wilayah sebelah utara Mataram. Perang kemudian terjadi dekat Sungai Dengkeng di mana pasukan Mataram yang dipimpin langsung oleh Senapati sendiri berhasil menghancurkan pasukan Pati.
Akhir Pemerintahan

Panembahan Senapati alias Danang Sutawijaya meninggal dunia pada tahun 1601 saat berada di desa Kajenar. Ia kemudian dimakamkan di komplek Pasarean Mataram, Kotagede. Putra yang ditunjuk sebagai raja selanjutnya adalah yang lahir dari putri Pati, bernama Mas Jolang.

Kepustakaan

    Silsilah Panembahan Senopati versi Mangkunegaran
    The Kartasura Dinasty - Genealogy, Christopher Buyers, October 2001 - September 2008
    Penyebaran Islam di Nusantara
    Imam Leluhur Seikh dan Wali Nusantara
    Jalur Keturunan Nabi Muhammad SAW melalui Husain bin Ali
    Maulana Pelopor Dakwah Nusantara
    Beberapa versi Asal-usul Jaka Tarub
    Ki Ageng Penjawi
    Sejarah Singkat Keraton-Keraton Lama Jawa
    Babad Tanah Jawi, Mulai dari Nabi Adam Sampai Tahun 1647. (terj.). 2007. Yogyakarta: Narasi
    H.J.de Graaf dan T.H. Pigeaud. 2001. Kerajaan Islam Pertama di Jawa. Terj. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
    M.C. Ricklefs. 1991. Sejarah Indonesia Modern (terj.). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
    Moedjianto. 1987. Konsep Kekuasaan Jawa: Penerapannya oleh Raja-raja Mataram. Yogyakarta: Kanisius
    Purwadi. 2007. Sejarah Raja-Raja Jawa. Yogyakarta: Media Ilmu