Sunan Paku Buwono X

Deskripsi: 

Sunan Paku Buwono X foto bersama tamu kerajaan

Kata Kunci: 
Raja Surakarta
Paku Buwono X
Monday, September 11, 2017 - 05:44